STATUT ZWIĄZKU SAMBO

Rozdział l
Postanowienia ogólne

§1
1. Związek Sambo jest ogólnopolskim związkiem sportowym sambo zwany dalej Związkiem jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem sportowym.
2. W kontaktach międzynarodowych Związek używa nazwy w języku angielskim – Polish Sambo Association.
3. Związek Sambo jest Związkiem Sportowym działającym na podstawie przepisów polskiego prawa a w szczególności:
a. Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857).
b. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku- Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 79, poz. 855, z póź. Zmianami,
c. niniejszego Statutu.

§2
1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Kraków. Dla realizowania celów statutowych Związek może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Wykonywanie zadań w terenie Związek realizuje samodzielnie lub poprzez i organizacje przynależne do związku.

§3
1. Związek samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalność.
2. Związek posiada osobowość prawną i na podstawie przyznanego członkostwa nr 63 w dniu 10.11.2011 r. na XXIII Kongresie FIAS w Wilnie na Litwie Jest członkiem i jedynym reprezentantem Międzynarodowej Federacji Sambo Amatorskiego (FIAS) w sporcie SAMBO w kraju i za granicą.
3. Związek nie ma prawa realizować zadań zawartych w przepisie w art. 13 ustęp 1 ustawy o sporcie do których ma wyłączne prawo Polski Związek Sportowy
4. Związek nie organizuje sportu krajowego.
5. Związek organizuje sport sambo tylko i wyłącznie wśród swoich członków.
6. Związek nie organizuje i nie odpowiada za realizację sportu sambo po za strukturami związku.
7. Wszystkie zalecenia, cele i sposoby realizacji celów, przepisy itp. zawarte w statucie dotyczą tylko i wyłącznie członków związku i są realizowane w ramach struktury związku.

§4
1. Dyscyplina SAMBO ze względu na rodzaj rywalizacji sportowej, specyfikę walki oraz jej zastosowanie dzieli się na trzy zasadnicze nurty:
a. SAMBO SPORTOWE,
b. SAMBO BOJOWE: COMBAT zwane dalej SAMBO COMBAT lub SAMBO BOJOWE,
c. SAMBO BOJOWE: MILITARNE zwane dalej SAMBO MILITARNE SISTEMA.
2. Wszystkie dyscypliny oraz opis rywalizacji sportowej poszczególnych rodzajów SAMBO jest sprecyzowany i określony w regulaminie zawodów SAMBO oraz regulaminie SAMBO MILITARNEGO.
3. Możliwe jest tworzenie komisji sportowych z zastosowaniem zasad walki sambo.

§5
1. Czas trwania Związku jest nieograniczony.
2. Związek posiada własny sztandar, symbole i odznaki organizacyjne oraz używa pieczą tek zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. Symbole związku są symbolami zastrzeżonymi.

§6
Związek w ramach swojej działalności może współpracować z innymi organizacjami i instytucjami, zainteresowanymi rozwojem kultury fizycznej, w tym sportu SAMBO.

§7 Związek może być członkiem międzynarodowych i krajowych organizacji oraz stowarzyszeń o podobnym profilu działania.

§8
1. Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej działaczy i członków. Do realizacji swoich zadań Związek może zatrudniać pracowników.
2. Zatrudnienie Prezesa lub innego członka Zarządu wymaga podjęcia w tym przedmiocie uchwały Zarządu.


Rozdział II
Cele i sposoby realizacji

§9 Celami Związku są:
1. Organizacja, popularyzacja i rozwój SAMBO w Polsce ze szczególnym naciskiem na popularyzację i rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz młodzieży w tym młodzieży akademickiej.
2. Przygotowanie, ustalanie składu i zgłaszanie reprezentacji zawodników i innych zespołów reprezentacyjnych związku do udziału w rozgrywkach międzynarodowych.
3. Reprezentowanie, ochrona praw, interesów oraz koordynacja działań wszystkich członków Związku.
4. Reprezentowanie interesów polskiego Sambo w stosunkach międzynarodowych.
5. Podejmowanie działań na rzecz promocji i rozwoju różnych form SAMBO.
6. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami ze szczególnym uwzględnieniem kraju pochodzenia SAMBO oraz krajów wysoko rozwiniętych w tym sporcie.
7. Działanie w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.
8. Prowadzenie działalności edukacyjnej i wychowawczej w zakresie sportu, zdrowia i ochrony środowiska oraz działalności rehabilitacyjnej.
9. Prowadzenie działalności społecznej, kulturalnej, oświatowej a także w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

§10 Związek realizuje swoje cele w szczególności przez:
1. Opracowanie kierunków i programów rozwoju, koordynowanie działań związanych z uprawianiem i upowszechnianiem sportu SAMBO.
2. Prowadzenie szkolenia i doszkalania zawodników, kadry trenersko-instruktorskiej, animatorów oraz sędziów, samodzielnie lub we współdziałaniu z odpowiednimi instytucjami i organizacjami.
3. Prowadzenie działalności wychowawczej, popularyzatorskiej i oświatowej w zakresie kultury fizycznej i sportu.
4. Reprezentowanie polskiego SAMBO we właściwych krajowych i międzynarodowych organizacjach sportowych. oraz organizowanie udziału polskich zawodników w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
5. Organizację związkowego systemu współzawodnictwa sportowego we wszystkich kategoriach wiekowych i jego realizację.
6. Nadawanie klubom sportowym zrzeszonym w związku licencji uprawniających do udziału we współzawodnictwie sportowym.
7. Realizację całokształtu spraw związanych z przyznawaniem licencji związku: zawodnikom, sędziom, trenerom i instruktorom oraz egzaminatorom.
8. Opracowywanie i uchwalanie regulaminów dyscyplinarnych i innych przepisów normujących prawidłowe działanie Związku. Rozstrzyganie sporów powstałych między członkami.
9. Nakładanie kar dyscyplinarnych i sankcji regulaminowych na członków Związku, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, egzaminatorów i działaczy społecznych dopuszczających się naruszenia postanowień niniejszego statutu oraz regulaminów, uchwał, przepisów i zasad obowiązujących w sporcie.
10. Podejmowanie działań służących pozyskiwaniu środków finansowych na realizację celów i zadań statutowych.
11. Sprawowanie wszechstronnej opieki szkoleniowej i wychowawczej nad członkami stowarzyszeń sportowych, wchodzących w skład Związku oraz kontroli nad przestrzeganiem przez nich statutu, postanowień, regulaminów oraz przepisów i zasad uprawiania sportu.
12. Powoływanie kadry zawodniczej związku oraz przygotowywanie i zgłaszanie reprezentacji związku do uczestnictwa w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
13. Opiniowanie zasad przyznawania i pozbawiania licencji związku klubów i zawodników.
14. Określenie szczegółowych praw i obowiązków zawodników.
15. Ustalanie zasad organizacji współzawodnictwa sportowego sambo realizowanego przez związek.
16. Ustalanie regulaminu, zasad i trybu zmiany przynależności do klubu sportowego zawodników.
17. Określenie reguł technicznych i dyscyplinarnych, dotyczących zawodów sportowych sambo realizowanych w ramach struktury związku.
18. Określenie trybu i zasad rozstrzygania sporów powstałych w związku z naruszaniem ww. reguł, jak również organów dyscyplinarnych uprawnionych do orzekania ww. spraw, ich kompetencje, tryb postępowania oraz rodzaje wymierzanych kar.
19. Wspomaganie działalności Uczniowskich Klubów Sportowych a także innych stowarzyszeń prowadzących działalność z dziećmi, młodzieżą szkolną i akademicką.
20. Opracowywanie i uchwalanie przepisów współzawodnictwa w SAMBO, oraz sposób szkolenia SAMBO Militarnego.
21. Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, dla dzieci i młodzieży, w tym także międzynarodowych i międzypaństwowych,
22. Realizację związkowego systemu współzawodnictwa, w tym rozgrywek mistrzowskich indywidualnych i drużynowych, mających na celu wyłonienie mistrzów sambo związku sambo w określonych kategoriach i grupach wiekowych.
23. Prowadzenie ewidencji, statystyki, dokumentacji, zasobów archiwalnych oraz wydawanie sprawozdań rocznych i materiałów informacyjnych dotyczących działalności Związku.
24. Utrzymywanie stałych kontaktów z mediami.
25. Podejmowanie różnorodnych działań służących uzyskaniu środków finansowych w tym działalności gospodarczej której zysk w całości przeznaczony jest na dział alność statutową .
26. Określanie i zatwierdzanie wysokości ryczałtów sędziowskich sędziów związku.
27. Określanie i zatwierdzanie wysokości startowego dla zawodników biorących udział w zawodach SAMBO organizowanych lub współorganizowanych przez związek.
28. Zrzeszanie stowarzyszeń prowadzących działalność w zakresie sportu SAMBO.
29. Prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
30. Prowadzenie działalności wydawniczej związanej z SAMBO, w tym w szczególności poprzez wydawanie magazynu o Sambo i wydawnictw okolicznościowych, oraz programów multimedialnych i telewizji internetowej.
31. Prowadzenie działalności kulturalnej i rozrywkowej, w tym organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych związanych ze wszelkimi odmianami SAMBO, w tym koncertów, parad i innych podobnych wydarzeń.
32. Zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej, farmakologicznej i wszelkiej innej pomocy medycznej zawodniczkom i zawodnikom Związku.
33. Ponoszenie innych niezbędnych wydatków związanych z realizacją celów statutowych Związku.


Rozdział III
Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki

§11 Członkowie Związku dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. honorowych,
3. wspierających.

§12
1. Członkami zwyczajnymi Związku mogą być kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej i inne posiadające sekcje Sambo, posiadające wpis w Statucie, lub innym dokumencie normującym działalność o prowadzeniu działalności SAMBO
2. Członkowie ci działają poprzez swoich przedstawicieli.
3. Członkostwo zwyczajne klubu powstaje z chwilą nadania licencji. Licencja może uprawniać do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym na podstawie złożonego wniosku.
4. Rejestr członków zwyczajnych prowadzi Związek Sambo.
5. Członków Związku przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnych zgłoszeń i złożonych deklaracji, w formie uchwały.

§13 Walne Zebranie Członków może nadać i cofnąć tytuł Prezesa Honorowego oraz tytuł Członka Honorowego osobom fizycznym za szczególne zasługi dla organizacji, rozwoju i upowszechniania SAMBO w Polsce.

§14 Członkiem wspierającym Związku może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna zainteresowana współpracą ze Związkiem, deklarująca pomoc organizacyjną, finansową, rzeczową lub sponsorujące jego działalność.

§15
1. Członkowie zwyczajni mają czynne i bierne prawo wyborcze, przez swych delegatów uczestniczą z głosem stanowiącym w Walnych Zebraniach Związku.
2. Nowo zarejestrowani Członkowie Zwyczajni głos stanowiący i czynne prawo wyborcze uzyskują po dwóch latach od daty rejestracji w Związku, do tego czasu po spełnieniu pozostałych warunków §16 pkt. 1 posiadają głos doradczy i bierne prawo wyborcze.
3. Członkowie zwyczajni mają prawo do: a. zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Związku. b. korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalnoś ci Związku.

§16
1. Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:
a. dbania o dobre imię Związku i szanowanie jego imienia;
b. przestrzegania statutu, regulaminów i innych przepisów wewnątrz zwią zkowych oraz powszechnie obowiązującego prawa;
c. działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu SAMBO, realizacji zadań statutowych oraz uchwał i decyzji podjętych przez statutowe organy Związku;
d. dbania o poziom etyczno – moralny działaczy, sędziów, zawodników, trenerów i instruktorów;
e. opłacania składki członkowskiej w wysokości i terminie ustalonych uchwałą Zarządu Związku;
f. nie utrzymywania żadnych relacji natury sportowej z podmiotami nie uznanymi przez Związek oraz z członkami, którzy są zawieszeni lub wykluczeni w prawach członkostwa.

§17 Członkowie honorowi i wspierający posiadają prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem głosu stanowiącego i czynnego prawa wyborczego. Członek honorowy nie płaci składek członkowskich.

§18 Członkostwo w Związku wygasa w przypadku:
1. wystąpienia zgłoszonego na piśmie z upływem 30 dni od daty jego przyjęcia przez Zarząd Związku,
2. rozwiązania lub likwidacji klubu sportowego lub innej osoby prawnej będącej członkiem zwyczajnym lub wspierającym Związku, z datą wykreślenia z rejestru sądowego lub innego rejestru publicznego,
3. wykreślenia ze Związku w razie naruszania lub niewykonywania obowiązków statutowych albo działania na szkodę Związku, z datą uprawomocnienia się decyzji Zarządu podjętej w tym przedmiocie.

§19
1. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykreślenia ze Związku przysługuje członkowi odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Członków zgłoszone w terminie 30 dni od doręczenia decyzji Zarządu na piśmie.
2. Z chwilą doręczenia uchwały o wykreśleniu członek Związku jest zawieszony w prawach członkowskich do chwili uprawomocnienia się tejże uchwały.

§20
1. Członek zwyczajny i wspierający może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd Związku w przypadku naruszania postanowień niniejszego statutu.
2. Zawieszenie Klubu sportowego w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu sekcji SAMBO uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w systemie rozgrywek sportowych.
3. Od decyzji zarządu istnieje możliwość odwołania do Walnego Zebrania Członków na najbliższym walnym zebraniu członków.

Rozdział IV
Władze Związku

§21
1. Władzami Związku są:
a. Walne Zebranie Członków;
b. Zarząd;
c. Komisja Rewizyjna.
2. Organami Zarządu są Prezydium Zarządu i Komisje powoływane przez Zarząd Związku.

§22
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.

§23
1. Najwyższa władzą Związku jest Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd Związku zwołuje Walne Zebranie Członków corocznie na którym rozpatruje sporządzone przez zarząd sprawozdanie z działalności zarządu oraz sprawozdanie finansowe.

§24 Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. Uchwalanie generalnych kierunków działalności Związku i programu działania na okres najbliższej kadencji.
2. Uchwalanie Statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w Statucie oraz rozwiązaniu się Związku.
3. Rozpatrywanie, przyjmowanie sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
4. Uchwalanie regulaminów dyscypliny. 5. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi
6. Wybór Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
7. Nadawanie godności Prezesa Honorowego i Członka Honorowego Związku.
8. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu dotyczących wykreślenia ze Związku.
9. Rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Związku.

§25
1. Prawo udziału w Walnym Zebraniu Członków mają członkowie zwyczajni nie posiadający zaległości w opłacie składek członkowskich.
2. Członkowie zwyczajni nabywają czynne prawo wyborcze po dwóch latach od przystąpienia do związku.
3. Uczestniczący w Walnym Zebraniu Członkowie reprezentowani są przez osoby posiadające pisemne upoważnienie, każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
4. W Walnym Zebraniu Członków głosem doradczym są Członkowie Honorowi i wspierający, a także zaproszeni przez Zarząd goście.

§26
1. Każde Walne Zebranie Członków Związku (z wyjątkiem sytuacji § 44) jest prawomocne, jeśli w pierwszym terminie uczestniczy w nim co najmniej połowa uprawnionych plus jeden. W drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów.
3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie porządku i regulaminu.

§27
O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd zawiadamia członków Związku na 30 dni przed terminem Zebrania.

§28
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Związku:
a. z własnej inicjatywy,
b. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c. na wniosek członków zwyczajnych reprezentujących co najmniej 2/3 członków Związku uprawnionych do wzięcia udziału w ostatnim sprawozdawczo – wyborczym Walnym Zebraniu Członków.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
5. Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków posiadają członkowie zgodnie z § 25 pkt. 1 – 3.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, na którym dokonano wyboru nowych wł adz nie przedłuża kadencji.

§29
1. Zarząd Związku liczy od 3 do 15 członków w tym:
a. Prezesa wybieranego imiennie w oddzielnym głosowaniu przez Walne Zebranie Członków,  Kandydat na Prezesa przedstawia delegatom swój program działania oraz może zgłosić propozycje składu Zarządu Związku,
b. Członków wybieranych bezpośrednio przez Walne Zebranie Członków.
2. Liczbę członków Zarządu każdorazowo ustala Walne Zebranie Członków.
3. Zarząd wybiera ze swego grona 1 – 3 wiceprezesów.
4. Zarząd może wybierać ze swego grona sekretarza generalnego i skarbnika.
5. Zarząd może powołać ze swojego grona Prezydium, w skład którego wchodzą prezes, jeden z wiceprezesów lub sekretarz generalny oraz dodatkowo mogą być członkowie Zarządu wybrani przez Zarząd.
6. Prezydium zostaje powołane na wniosek zarządu kiedy liczba członków zarządu jest większa 5 lub więcej członków.

§30 Do kompetencji Zarządu należy:
1. Reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu.
2. Realizowanie celów statutowych oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
3. Uchwalanie składek członkowskich
4. Podejmowanie decyzji i uchwał we wszystkich sprawach z wyjątkiem spraw zastrzeż onych do kompetencji Walnego Zebrania Członków i Komisji Rewizyjnej.
5. Uchwalanie i zmienianie regulaminów Zarządu, Prezydium, komisji problemowych, oraz powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie tych komisji.

§31
Do kompetencji Prezesa Zarządu należy:
1. Przewodniczenie i kierowanie pracami Zarządu, w szczególności prowadzenie obrad Zarządu i Prezydium Zarządu.
2. Prezes może przekazać czasowo część swoich obowiązków wiceprezesowi lub innemu członkowi Zarządu.
3. Reprezentowanie Zarządu związku na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu.
4. Kadencja Prezesa Związku może trwać cztery lata. Po upływie tego terminu prezes powinien przedstawić sprawozdanie ze swojej działalności.

§32
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. W razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Związku.
3. Posiedzenia Prezydium Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
4. Prezydium Zarządu uprawnione jest do podejmowania decyzji będących w kompetencji Zarządu Związku.
5. Wszystkie decyzje Prezydium dla swej ważności muszą być zatwierdzone na najbliższym posiedzeniu Zarządu Związku.
6. Posiedzenia Prezydium i Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu. W przypadku ustąpienia Prezesa Związku lub długotrwałej niemożności wykonywania przez niego obowiązków posiedzenie może być zwołane przez wiceprezesa i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej na mocy wspólnej decyzji.

§33
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków. Członkowie wybierają przewodniczącego i sekretarza Komisji. 2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego samodzielnie regulaminu i planu pracy.
3. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz w roku. Decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
4. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie oraz posiada prawo stawiania wniosków w sprawie udzielenia absolutorium.
5. Komisja Rewizyjna przeprowadza, co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Związku.
6. Protokoły z przeprowadzonych kontroli z wnioskami i zaleceniami Komisja Rewizyjna przedkłada Zarządowi Związku.
7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
8. Członkowie komisji rewizyjnej jako działacze sportowi mogą podlegać władzy dyscyplinarnej PKOL.

§34
1. W razie ustąpienia Prezesa w czasie trwania kadencji Zarząd ma obowiązek wyboru nowego Prezesa spośród członków Zarządu w terminie 1 miesiąca albo zwołania w tym celu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
2. Zarząd może odwołać członka Zarządu który:
a. nie usprawiedliwił trzech nieobecności na posiedzeniach Zarządu, lub przedstawionych usprawiedliwień Zarząd nie zaakceptował. Od decyzji 11 Zarządu przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku SAMBO.
b. został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. został ukarany za przewinienie dyscyplinarne.
3. Zarząd może zawiesić w prawach członka Zarządu podejrzanego o popełnienie czynów określonych w ust. 2 na okres maksymalnie jednego roku.
4. Zasady wyrażone w ustępie 1, 2, 3 stosuje się odpowiednio do Komisji Rewizyjnej związku.
5. Zarząd i Komisja Rewizyjna mają prawo dokooptować do swego składu nowych członków władz w miejsce tych, którzy ustąpili lub zostali odwołani w czasie kadencji. Liczba powołanych w ten sposób członków danej władzy nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

Rozdział V
Nagrody, wyróżnienia, kary.
Odpowiedzialność dyscyplinarna i rozstrzyganie sporów.

§35
Związek SAMBO ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych członków, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów oraz działaczy. Rodzaje nagród, wyróżnień oraz warunki i zasady ich przyznawania określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd Związku.

§36
Związek jest uprawniony do sprawowania władzy dyscyplinarnej w stosunku do swoich członków, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, pracowników oraz działaczy społecznych, a także do rozstrzygania między nimi sporów i konfliktów wynikłych ze stosunków sportowych.

§37
Rodzaj kar oraz warunki i zasady ich nakładania określają przepisy dyscyplinarne zawarte w odpowiednim regulaminie opracowanym i zatwierdzonym przez Zarząd Związku.

§38
1. Organem dyscyplinarnym Związku w l instancji jest Komisja Wychowawczo-Dyscyplinarna, która orzeka w oparciu o regulamin dyscyplinarny uchwalony przez Zarząd Związku.
2. Członków Komisji Wychowawczo – Dyscyplinarnej powołuje Zarząd spośród osób nie będących Członkami Zarządu, działających społecznie w ramach struktur Związkowych biorąc w szczególności pod uwagę poziom etyczno – moralny, wykształcenie, kwalifikacje prawnicze oraz znajomość problematyki sportowej.

§39
1. Organem odwoławczym od decyzji Komisji Wychowawczo-Dyscyplinarnej jest Zarząd Związku.
2. Organem odwoławczym od Zarząd Związku jest Walne Zebranie Członków.
3. Po upływie terminu odwołania lub wydaniu orzeczenia merytorycznego kończącego sprawę przez organ III instancji decyzja dyscyplinarna staje się prawomocna.


Rozdział VI
Majątek i fundusze Związku

§40
Majątek Związku stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

§41
1. Zakres i zasady działalności finansowej Związku określają obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie.
2. Związek może prowadzić działalność gospodarczą, może powoływać spółki, zakłady, agencje i fundacje oraz uczestniczyć w spółkach i innych przedsięwzięciach zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§42
1. Związek może pozyskiwać środki na działalność z następujących źródeł:
a. roczne składki członków Związku,
b. wpływy z zawodów organizowanych przez Związek,
c. dotacje, subwencje i odsetki bankowe, papiery wartościowe, akcje,
d. wpływy wynikające z udziału w rozgrywkach krajowych i międzynarodowych,
e. przyznane przez sądy nawiązki,
f. darowizny i spadki, zapisy, środki pochodzące z fundacji,
g. wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej przez Związek,
h. dotacji na zadania zlecone z Ministerstwa Sportu i Turystyki, marszałków województw, prezydentów miast i innych organów,
i. inne wpływy uzyskane ze statutowej działalności Związku,.
2. Działalność gospodarczą prowadzoną przez Związek stanowić może:
a. akwizycja i promocja wyrobów przemysłowych i usług w pełnym zakresie,
b. działalność związana z turystyką,
c. produkcja sprzętu sportowego oraz pozostała działalność produkcyjna gdzie indziej niesklasyfikowana,
d. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, sprzedaż detaliczna wyrobów sportowych oraz pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach,
e. sprzedaż internetowa,
f. działalność sportowa,
g. działalność obiektów sportowych,
h. pozostała działalność związana ze sportem, i. działalność szkół sportowych,
j. działalność instruktorów, nauczycieli i trenerów,
k. organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych,
l. działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, m. wydawanie książek i biuletynów
3. Dochody Związku przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych i w związku z powyższym zabrania się:
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem związku w stosunku do jego członków, członków organów związku lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi,
b. przekazywania majątku na rzecz ich członków, członków organów PZSAMBO lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów związku lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika ze statutowego celu działalności Związku,
d. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów związku lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§43
1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków w tym majątkowych Związku wymagane jest działanie Prezesa lub dwóch członków zarządu działających łącznie.


Rozdział VII
Zmiana Statutu, lub rozwiązanie się Związku

§44 Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Związku podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością ( 2 / 3 ) głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu Członków.

§45 Uchwała o rozwiązaniu się Związku określi sposób likwidacji i cel, na jaki przeznaczony zostanie majątek Związku.

§46
1. Prawo interpretacji niniejszego Statutu przysługuje Walnemu Zebraniu Członków i Zarządowi Związku. Statut przyjęty uchwałą nr 3 z dnia 07-06-2014.